வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Saturday, March 26, 2011

உணர்வுகள்


தனிமை சுமையில்லை
தனியாய் உணரும் வரை

காதல் சுமையில்லை
தோல்வியை தழுவும் வரை

பிரிவு பெரிதல்ல
நேசித்தவர்கள் பிரியும் வரை

நட்பு பெரிதல்ல
நண்பர்களை உணரும் வரை

No comments:

Post a Comment


weather counter