வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Saturday, March 26, 2011

உனக்காக
உன்னிடம் எனக்கும் பிடித்ததும்

உன்னை மட்டும் தான்

பிடிக்காததும்,

உன்னை மட்டும் தான்

எப்படி புரியவைப்பேன்

நான் வாழ்வதும் வாழபோவதும்

உனக்காக மட்டும் தான் என்று!!!

No comments:

Post a Comment


weather counter