வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Friday, August 12, 2011

கருவிலேயே சிதைந்திருப்பேன் அம்மா!!!!!

அன்பாய் அணைத்து, ஆசையாய் தலைகோதி
அள்ளி முத்தமிட்டு

ஆதரவாய் தோழ் சாய்த்து

உன் மடியிலே தலை வைத்து
கதை பேசி சிரித்து

அண்ணனை சீண்டி
அப்பா பின் ஒழிந்து

உன் செல்ல மகளாய் வாழ முடியாதென்று
தெரிந்திருந்தால் !!!!

கருவிலேயே சிதைந்திருப்பேன்
அம்மா

No comments:

Post a Comment


weather counter