வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Wednesday, September 30, 2015

காதலுடன் நானும் கவிதையாய் நீயும்

தனிமை இல்லை இங்கு இருந்தும் தனியே உணர்கிறேன் என் தோழிகளின் அருகில்....

உன் நினைப்பை மறக்க எதை எதையோ யோசித்து கடைசியில்
உன் நினைப்பிலேயே தஞ்சம் அடைகிறேன்

நேற்று நான் கண்ட கனவில் நீயும் நானும் மட்டும் வீட்டு முற்றத்தில்

காதலுடன் நானும் கவிதையாய் நீயும்

No comments:

Post a Comment


weather counter