வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Thursday, April 8, 2010

இப்படியும் ஒரு ஆசை.....

என் குழந்தையை மட்டுமே
பார்க்க நினைப்பவர்கள் மத்தியில்
என்னை குழந்தையாய் பார்க்கும்
ஒருவன் வேண்டும்.....

என் உயிர் தோழியிடம்......மலரை போல உன் வாழ்நாளும் சிறிது என்பதாலே
மலர் என்று பெயர் வைத்தனர் உனக்கு................
சொல்லடி என் செல்லமே...........

எனது கிறுக்கல்கள்


சந்தேகம்


எலும்பில்லா நாக்கின் வழியாக


மனதை காயப்படுத்தும் ஆயுதம்......


கோவில் / தெய்வம்


கல் என்று தெரிந்தும்


கஷ்டங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் இடம்....
காதல்


கிடைத்தவர்களுக்கு அமிர்தம்


கிடைக்காதவர்களுக்கு விஷம்.....வேண்டுவது


கள்ளம் கபடம் இல்லா நல்ல


உள்ளம் வேண்டும்


அதில் நல்ல நட்பு எனும்


விதை விதைக்க வேண்டும்.....

Wednesday, April 7, 2010

பார்க்க மனமில்லை
உன்னுடன் நடந்து வந்த பாதையை

திரும்பி பார்க்க மறுகின்றதென் மனம்!

காரணம் !!!

அது பூக்களால் நிரப்ப பட்ட சோலைவன பாதையல்ல

கற்களும், முற்களும், கண்ணாடி துண்டுகளும் கொண்டு நிரப்ப பட்ட கறடு முரடான பாதை

weather counter