வாழ்க்கையே போர்களம்! வாழ்ந்து தான் பார்க்கனும்! போர்களம் மாறினும், போர்கள் தான் மாறுமோ???

Wednesday, July 6, 2011

உன் நினைவுகள்

உன்னை இந்த நொடியிலிருந்து மறக்க வேண்டும்
என்று நினைத்து கொண்டுதான்
கண் மூடி திறப்பேன் தினமும்,
ஆனால் ஏனோ,
ஆயிரம் கிளைகளாய் தலை தூக்கும்
உன் நினைவுகள்......

weather counter